Prawo Cywilne

 • Udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.
 • Przygotowywanie pism pozasądowych m.in. wezwań, oświadczeń o potrąceniu wierzytelności, oświadczeń o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli.
 • Obrona w postępowaniu wykonawczym w tym w sprawach o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie a także w sprawach o ułaskawienie
 • Przygotowywanie, opiniowanie umów .min sprzedaży, dostawy, kontraktacji, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, zlecenia, agencyjnej, licencyjnej, sponsoringu, dystrybucyjnej, reklamowych, ugód pozasądowych, przelewu wierzytelności.
 • Reprezentacja przed sądami powszechnymi m.in. w sprawach:
  • o zapłatę,
  • dotyczących odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy,
  • o ochronę dóbr osobistych,
  • dotyczących zasiedzenia, ochrony posiadania, zniesienia współwłasności,
  • spadkowych,
  • o odwołanie darowizny,
  • o zapłatę zachowku,
  • o podział majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej majątkowej,
  • zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami,
 • Sporządzanie pism procesowych (również dla klienta bez reprezentacji).